Actievoorwaarden

Actievoorwaarden Sportlife Powderrush

 

Algemeen

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Sportlife Powderrush”. Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer (“Deelnemer”) uitdrukkelijk van deze actievoorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.

De actie wordt georganiseerd door Cloetta Holland BV, gevestigd aan Hoevestein 26, 4903 SC Oosterhout. Ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel te Breda onder nr. 34221053 (“Cloetta”).

Cloetta heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen en zonder melding vooraf (de organisatie of opzet van) deze actie te (laten) beëindigen en/of (prijzen en/of actievoorwaarden) te (laten) wijzigen. Bij een aanpassing van de actievoorwaarden zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de website www.sportlife.com (de”Website”) worden geplaatst. Voor zover in deze actievoorwaarden bepaalde situaties niet zijn voorzien, zal Organisator over deze gevallen beslissen.

De actieperiode loopt van 13/02/2017 tot en met 06/03/2017 (de “Actieperiode”). Na het verstrijken van de Actieperiode is deelname niet meer mogelijk.

Deelname

Deelname aan deze actie is uitsluitend toegestaan aan personen die tijdens de Actieperiode en prijsuitreiking woonachtig zijn in Nederland.

Medewerkers van Cloetta en iedereen die direct of indirect bij de organisatie van deze actie betrokken is, alsmede hun naaste familieleden, zijn uitgesloten van deelname. Cloetta heeft te allen tijde het recht één of meer Deelnemers zonder opgaaf van redenen en zonder melding vooraf van deelname uit te sluiten. Door uitsluiting van deelname komt de Deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor enige prijs en de Deelnemer doet hierbij voor alsdan uitdrukkelijk afstand van enig recht met betrekking tot de prijzen.

Speelwijze

Aan Sportlife Powderrush kan uitsluitend worden deelgenomen via Facebook. Deelnemers dingen alleen mee naar de prijzen wanneer zij reageren de betreffende posts die tijdens de Actieperiode op de Facebook pagina van Sportlife worden geplaatst.

Prijzen

Gedurende de Actieperiode worden er verschillende prijzen weggegeven:

Post 1 (13/02/2017): 10×1 Sportlife X Poederbaas mutsen t.w.v. € 38,50
Post 2 (16/02/2017): 2×1 Ultimate Ears speakers t.w.v. € 187,75
Post 3 (20/02/2017): 1 Salomon skihelm t.w.v. € 70,- – € 159,-
Post 4 (24/02/2017): 1 goggle van Revo Sunglasses t.w.v. € 215,-
Post 5 (27/02/2017): Wintersportreis voor 2 personen met Poederbaas naar Val Thorens met een verblijf in de accommodatie Residence Les Temples du Soleil. De twee prijswinnaars vertrekken donderdag 9 maart (einde dag) met de bus en komen maandag 13 maart weer thuis aan. Totale waarde +/- € 1.550,-.

Winnaars worden geselecteerd door een onafhankelijke jury op het criterium originaliteit. Daarnaast is het een pre als de deelname aansluit op de merkwaarden van Sportlife: unexpected, dynamic en subzero. Na bekendmaking door de Organisator van de winnaar(s), dient iedere winnaar binnen redelijke termijn te reageren, anders vervalt het recht op de prijs. De Deelnemer doet hierbij voor als dan uitdrukkelijk afstand van enig recht met betrekking tot de prijs. Voor de winnaars van de eerste 4 posts geldt dat ze in ieder geval binnen 2 weken dienen te reageren en de winnaar van de wintersportreis (post 5) binnen 24 uur.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld. De prijzen kunnen ook niet worden geruild of overgedragen aan derden.

Cloetta geeft geen enkele garantie op de prijzen.

Materialen

Indien de Deelnemer in het kader van deze actie ideeën of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de “Materialen”) op de Website plaatst of aan Cloetta toestuurt via e-mail of anderszins, dan staat de Deelnemer er voor in dat de Materialen niet onrechtmatig zijn jegens derden en niet in strijd met de wet en/of hetgeen het maatschappelijk verkeer betaamt.

In het bijzonder staat de Deelnemer er voor in dat de Materialen, of enig onderdeel daarvan:
(i) geen inbreuk maken op de rechten van derden;
(ii) geen (gedeelte van) een afbeelding van (bekende) personen bevatten van wie de Deelnemer geen toestemming voor het gebruik van het portret heeft;
(iii) geen materiaal bevatten waarop auteursrecht, merkrecht en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten rusten en waarvoor de Deelnemer geen toestemming voor gebruik heeft;
(iv) geen pornografisch materiaal bevatten of aanstootgevend, kwetsend, beledigend, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of anderszins in strijd met de goede smaak of fatsoen zijn of kunnen zijn.

Cloetta heeft te allen tijde zonder opgaaf van reden het recht de Materialen (of een deel daarvan) te weigeren te verwijderen, te wijzigen, te vernietigen of daaraan geen prijs toe te kennen.

Door deelname aan deze actie verklaart de Deelnemer in beginsel te zullen deelnemen aan eventuele promotionele activiteiten in het kader van deze actie en de prijsuitreiking daarvan.

De Materialen en alle rechten daarop, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, worden bij deze onherroepelijk en zonder voorbehouden om niet overgedragen aan Cloetta. De Deelnemer doet hierbij voorts, voor zover rechtens mogelijk, afstand van zijn morele rechten met betrekking tot de Materialen. Indien en voorzover voor de hierboven bedoelde overdracht / afstand nadere (rechts)handelingen mochten zijn vereist, verbindt de Deelnemer zich hierbij nu reeds om alsdan (onverwijld en kosteloos) alle redelijkerwijs te verlangen medewerking te zullen verlenen die nodig mocht zijn om bedoelde overdracht / afstand alsnog te effectueren of te formaliseren.

Aansprakelijkheid

Deelnemers zullen Cloetta en alle door haar ingeschakelde derden niet aansprakelijk stellen voor enige (direct of indirecte) geleden schade, letsel of gemaakte als gevolg van (deelname aan) deze actie of (gebruik van) de uitgekeerde prijzen. Aan de informatie op de Website kan de Deelnemer geen rechten ontlenen.

Persoonsgegevens

De door de Deelnemer in verband met deze actie verstrekte persoonsgegevens worden verzameld en opgenomen in een gegevensbestand. De persoonsgegevens kunnen in de toekomst mogelijk worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Opmerkingen of klachten

Tijdens de Actieperiode kunnen Deelnemers opmerkingen en/of klachten over deze actie en actievoorwaarden kenbaar maken door een e-mail/brief te sturen aan: consumentenservice@cloetta.nl onder vermelding van naam, adres, emailadres en telefoonnummer. Cloetta zal vervolgens contact met de Deelnemer opnemen.

Nietigheid

Is of worden deze actievoorwaarden gedeeltelijk ongeldig of onverbindend, dan blijven de Deelnemer en Cloetta aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze actievoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze actievoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze actievoorwaarden ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.